eng pl
Main page » Prof. dr hab. Aleksandra Tokarz

Prof. Aleksandra Tokarz, PhD.

 
aleksandra_tokarz.jpg

Head of Psychology of Emotion and Motivation Laboratory


room: 215
phone.: +48/12-634-13-05+48/12-634-13-05, ext. 245
e-mail: aleksandra.tokarz@uj.edu.pl

Office hours in 1st. term 2012/2013

Wednesday 10.30-11.15
Friday 9.00-9.45


Scientific degrees:

M. A. in Psychology, Jagiellonian University, 1974. Master’s Thesis „Role of a picture in therapy of children with psychosomatic inhibition” written under the supervision of Professor Maria Przetacznikowa.

Ph.D. in Psychology, Jagiellonian University,1983. Doctor’s Thesis Role of cognitive motivation in creative activity Ph.D. theses written under the supervision of Doctor Habilitatus Tomasz Kocowski.

Doctor Habilitatus in Psychology, 2006. Title granted by virtue of resolution of Jagiellonian University Philosophy Department Council, on January 26, 2006, certified by Central Commission of Scientific Degrees on April 24, 2006.


Areas of Scientific Interest:

My interests comprised areas such as: motivational and emotional mechanisms of creative activity (artistic and scientific). Intrinsic motivation and its properties, methods of arousing and stimulating achievement motivation and epistemic motivation:
Current research concerns: motivational aspects of work: psychological determinants of professional burnout and workaholism. The second area of scientific research focuses on emotional determinants of sports activity, music activity, especially in public performance settings.
Analyses and qualitative research refer to emotional and motivational aspects of creativity.


BOOKS and MONOGRAPHS

Tokarz, A. (2005). Dynamics of Creative Process.[Dynamika procesu twórczego]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tokarz A., (1985). Role of Cognitive Motivation in Creative Activity.[Rola motywacji poznawczej w aktywności twórczej]. Wrocław: Ossolineum.

Editions:

Blecharz, J., Siekańska, M., Tokarz, A. (EDS) (2012). Optimization of sport and health training in psychological perspective. [Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii]. Monografie nr 7. Kraków: Wydawnictwo AWF im. B. Czecha.

Tokarz, A. (ed.) (2011).  Memory. Personality. Person. The Jubilee Book Dedicated to Professor Anna Gałdowa. [Pamięć. Osobowość. Osoba. Księga Jubileuszowa Dedykowana Profesor Annie Gałdowej]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tokarz, A. (red.) (2010). Great Theories of Personality: the end or the beginning?  [Wielkie teorie osobowości: koniec czy początek?] Lublin. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL Jana Pawła II.

Tokarz A. (red.) (2005). In search of psychology of creativity applications.[W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tokarz, A (red.).  (2000). Journal of Developmental Psychology-Education for developing creativity [Psychologia Rozwojowa-Edukacja dla rozwoju twórczości]. Vol./ Zeszyt 3, 2000.

Tokarz, A., Nęcka, E. (red.) (1998). Cognitive Psychology in Poland. Analysis. Research. Concepts. [Psychologia poznawcza w Polsce. Analizy. Badania. Koncepcje]. Kolokwia Psychologiczne t.6. Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.

Tokarz, A (red.). (1991). Stimulants and Inhibitors of Creative Activity. [Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej człowieka]. Poznań: SAWW.

Sękowa, H., Tokarz, A. (EDS) (1991). Kocowski, T. Essays on Theory of Creativity and Motivation. [Szkice z teorii twórczości i motywacji]. Poznań: SAWW.


PAPERS AND CHAPTERS

In press

Malinowska, D., Trzebińska. M., Tokarz, A., Kirkcaldy, B.D. (2011). Workaholism, Work-life Conflict and Psychosocial Functioning: Individual, Family and Workplace Perspectives.

Tokarz, A. (2012). About the meaning of self-knowledge, creativity, personal resources and a case of coping with a cancer.

Bernacka, K., Tokarz, A. (2012). Mood and self-appraisal as psychological factors related to results in volleyball. [Nastrój i samoocena jako czynniki psychologiczne związane z wynikiem w piłce siatkowej]. [W:] J. Blecharz, M. Siekańska, A. Tokarz (red). Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii. (s. 123-138).  Monografie nr 7. Kraków: Wydawnictwo AWF im. B. Czecha.

Pikul, M., Tokarz, A. (2012). Emotional and interactive aspects of horse riding. [Emocjonalne i interakcyjne aspekty jeździectwa]. [W:] J. Blecharz, M. Siekańska, A. Tokarz (red). Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii. (s. 283-296).  Monografie nr 7. Kraków: Wydawnictwo AWF im. B. Czecha.

Tokarz, A., Kaleńska-Rodzaj, J. (2011). Motivational orientations as explanation of motive specificity. [Orientacje motywacyjne jako wyjaśnienie specyfiki motywu]. [W:] A. Tokarz (red.) Pamięć. Osobowość. Osoba.  Księga Dedykowana prof. Annie Gałdowej. (281-295). Kraków: WUJ.

Tokarz, (2011). Emotional processes in creative activity. [Procesy emocjonalne w aktywności twórczej]. [W:] D. Doliński, W. Błaszczak (red). Dynamika emocji: teoria i praktyka. (s.303-342). Warszawa: PWN.

Tokarz, A., Trzebińska, M., Piechota, A. (2011). Motivation of transgressive activities. [Motywacje działań transgresyjnych]. [W:] M. Straś- Romanowska, B. Bartosz i A. Keplinger (red.). Transgresje - Innowacje - Twórczość. (s. 29-44) Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tokarz A., Trzebińska, M. (2011). Power motivation in students and managers- its structure and correlates. [Struktura i korelaty motywacji mocy u studentów i menedżerów]. [W:] A. Strzałecki, A. Lizurej (red.) Innowacyjna przedsiębiorczość. Teorie. Badania. Zastosowania praktyczne. Perspektywa psychologiczna. (s. 225-244). Warszawa: Academica. Wydawnictwo SWPS.

Pikul. M, Tokarz, A. (2011). Narratives of equestrianism participants. An attempt to define functions of equestrian activity. [Narracje osób zaangażowanych w hippikę. Próba określenia funkcji aktywności hippicznych]. [W:] E. Dryll, A. Cierpka (red.) Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza. (s. 253-263). Warszawa: Eneteia. Wydawnictwo psychologii i Kultury.

Kacperek-Wójcik, D. Tokarz, A. (2010). Feeling of coherence and self-efficacy in mountain climbers. [Poczucie koherencji a poczucie własnej skuteczności u wspinaczy górskich]. [W:] J. Kulik, A. Skorupa (red.). Człowiek wobec gór. Perspektywa psychologiczna. Filozoficzna i kulturoznawcza. (s.21-28).Wrocław: Word Press.

Kocowski ,T, Tokarz, A. (2010). Pro-creative and anti-creative mechanisms of motivation of creative activity. [Prokreatywne i antykreatywne mechanizmy motywacji aktywności twórczej] (wyd. II). W: Kocowski, T. (2010). Stres - Potrzeby - Twórczość. Wstęp i dobór tekstów: J. M. Brzeziński, H. Sęk. Klasycy Nauki Poznańskiej tom 50. (s.241-274).  Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Tokarz, A. i Pikul, M. (2010). Emotions and reasons for involvement in equestrianism/horse riding.. [Emocje i motywy zaangażowania w hippikę]. [W:] W. Limont, J. Cieślikowska i J. Dreszer (red.). Tom 1. Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. (s.157-170). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Tokarz, A. (2010). Brightness and darkness. Emotional antinomies in creative process. [Blask i ciemność. Antynomie emocjonalne w procesie twórczym]. [W:] M. Cieśla-Korytowska, M. Sokalska (red.) Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości (s.475-492). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Tokarz, A., Bernacka, K. (2010). Anxiety as a psychological factors related to results in volleyball. Research findings and practical implications. [Lęk jako czynnik psychologiczny związany z wynikiem w piłce siatkowej. Wyniki badań i uwagi praktyczne]. [W:] M. Krawczyński (red.). Psychologia sportu dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. (141-160). Gdańsk: Pomorska Federacja Sportu.

Malinowska, D., Tokarz, A., Gad, N. (2010). Studies on adaptation of Spence and Robbins’ Workaholism Battery.  [Badania nad adaptacją skali Workaholism Battery Spence i Robbins]. Studia Psychologiczne, t.38, z.3, 36-42.

Rudowicz, E., Tokarz, A., Beauvale, A. (2009). Desirability of personal characteristics associated with creativity: through the eyes of Polish and Chinese university students. Thinking Skills and Creativity, 4, 104-115.

Tokarz A. (2009). Teachers’ implicit knowledge of creativity. Part 1. What is creativity engineers’ teachers’ view? [Wiedza potoczna nauczycieli o twórczości. Cz. I. Czym jest twórczość w przekonaniach nauczycieli inżynierów?] [W:] S. Popek, R. E. Bernacka, C. W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A.M. Zawadzka (red). Psychologia twórczości. Nowe horyzonty. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 243-254.

Wysocka, I., Tokarz A. (2009). Two types of self-assessment and creative attitudes and behaviours of grammar, art and economic school students. [Dwa typy samooceny a postawy twórcze i zachowania tworze młodzieży  liceum ogólnokształcącego, plastycznego i ekonomicznego]. [W:] S. Popek, R. E. Bernacka, C. W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A.M. Zawadzka (red). Psychologia twórczości. Nowe horyzonty. Lublin, Wydawnictwo UMCS. 119-127.

Tokarz, A. (2009). The Yerkes-Dodson Law in psychological research on sports activity.  [Prawa Yerkesa -Dodsona w badaniach psychologicznych nad aktywnością sportową]. [W:]  J. Blecharz, M. Siekańska (red.). Praktyczna psychologia sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie. (s. 57-68). Studia i Monografie nr 54. Kraków: Wydawnictwo AWF.

Naczk-Musiał, M. Tokarz, A. (2009). Pre-competition emotions and their correlates in track and field athletes. [Emocje przedstratowe i ich korelaty u lekkoatletów]. J. Blecharz, M. Siekańska (red.). Praktyczna psychologia sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie. (142-154 ). Studia i Monografie nr 54. Kraków: Wydawnictwo AWF.

Tokarz, A., Kacperek. D. (2009). Feeling of coherence and mountaineering. [Poczucie koherencji a wspinaczka górska]. Studia Humanistyczne, 9, 59-71.

Tokarz, A. (2008). Expert’s voice. Motivation of creative activity. [Głos eksperta. Motywacja aktywności twórczej]. W: J. Strelau, D. Doliński, (red.) Psychologia. Tom 1. (s.601-603) Gdańsk; GWP.

Tokarz, A. (2007). Upbringing to Creativity against Upbringing to Imitation: the state of the art,  dilemmas, questions. [Wychowanie do twórczości przeciw wychowaniu do wtórności: stany rzeczy, dylematy, pytania]. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.) Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie. Tom II. (277-302). Gdańsk: GWP.

Tokarz, A. (2006). On hubristic motivation. [O motywacji hubrystycznej]. Kolokwia Psychologiczne nr 15: Język-Poznanie- relacje społeczne. ( 197-215) Warszawa: Instytut Psychologii PAN.

Tokarz, A., Wysocka, A. (2006). Creative attitudes and the youth’s creative behaviour - a contribution to investigations on methods of diagnosing creative dispositions [Twórcze postawy a twórcze zachowania młodzieży - przyczynek do rozważań o metodach diagnozowania dyspozycji twórczych]. W: W. Limont, B. Didkowska (red.). Edukacja artystyczna a metafora. (87-99). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Tokarz, A, Poznańska M. (2006). One or Many Concepts of Creativity?[Jedna czy wiele koncepcji twórczości?] W: W. Limoni, B. Didkowska (red.). Edukacja artystyczna a metafora. (111-121). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Tokarz A., Kaleńska J. (2005). The Scale of Feeling before a music performance. A. Steptoe, H. Filer. Polish Version. [Skala Samopoczucia Muzyka przed Występem]. A. Steptoe, H. Fidler - wstępne opracowanie wersji polskiej. Psychologia Rozwojowa, tom 10, 1, 125-134.

Tokarz A. (2005). Motivation in Creative Process. [Motywacja w procesie twórczym]. W. A. Tokarz (red.) W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości. (51-72) Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tokarz, A. (2005). Is Creativity an Expression of an Adult’s Maturity? [Czy twórczość jest wyrazem dojrzałości człowieka dorosłego?] W: A Gałdowa (red.). Człowiek dorosły: jego psychologiczne i egzystencjalne problemy.(129-143). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tokarz, A. (2005). Motivational Processes and Dispositions to Outstanding Achievements in the Context of Development. [Procesy motywacyjne a dyspozycje do wybitnych osiągnięć w kontekście rozwoju]. W: W. Limont, A. Cieślikowska (red.) Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, Tom II. Uczeń- Nauczyciel- Edukacja. (35-59) Kraków: Impuls.

Całek, A., Tokarz, A.(2004). Psycho-biographic Method in Creative Process Research. [Metoda psychobiograficzna w badaniu procesu twórczego]. In: S. Popek, R.E. Bernacka, C.W Domański, B. Gawda, D. Turska (EDS.). Twórczość w teorii i praktyce). (155-167) Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Tokarz, A. (2004). Stimulating Motivation Fostering Creative Activity at School. [Stymulowanie motywacji sprzyjającej twórczej aktywności w szkole]. W. W. Limont (red.) Teoria i praktyka w edukacji uczniów zdolnych. (63-94) Kraków: Impuls.

Tokarz, A., Żyła, K., Beauvale, A., Rudowicz, E. (2004). Creativity as an Element of Implicit Knowledge - Data from Cross-Cultural Comparisons. [Twórczość jako element wiedzy potocznej -dane z porównań między kulturowych]. W: S. Popek, R.E. Bernacka, C.W Domański, B. Gawda, D. Turska (red.). Twórczość w teorii i praktyce. (91-102) Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Tokarz A., Żyła K., Beauvale A., Rudowicz E. (2004). Creativity as an Element of Implicit Knowledge - Data From Examination of Polish Students [Twórczość jako element wiedzy potocznej -dane z badań polskich studentów]. Psychologia Rozwojowa, 5, tom 9, 159-175.

Tokarz A., Żyła K., Ganczarek J., Kudyba K.. Latocha A., (2004). Creativity as an Element of Implicit Knowledge. Comparative Study of Nominations For The Most Creative Poles And The Chinese. [Twórczość jako element wiedzy potocznej. Analiza porównawcza nominacji na najbardziej twórczych Polaków i Chińczyków]. Psychologia Rozwojowa, 5, tom 9, 177- 188.

Tokarz, A. (2003). Procedures for stimulating motivational mechanisms in the development of creative abilities and attitudes at school. In: F. Moenks, H,Wagner (eds.) Proceedings of The 8th ECHA Conference Development of Human Potential: Investment into our Future’. Rhodes, October 9 -13, 2002. (165-167). Bad Honnef: Verlag K.H. Bock.

Stanuch H., Tokarz A. (2002). Used Multiple regression Model to Define Factors of Risk of the Professional Burn-Out Syndrome. In: L. Bobrowski, L. Doroszewski, N. Victor (eds.) Lecture Notes of the ICB Seminars. Statistics and Clinical Practice. Warszawa: Wydawnictwo PAN, 194-197.

Tokarz, A., Słabosz, A. (2002). Poland. In: M. I. Stein (ed.) Creativity’s Global Correspondents - 2001. New York: Winslow Press (opublikowane w wersji elektronicznej).

Tokarz A, Słabosz A. (2001). Teachers’ Favourite Traits Of Students   as a Dimension of Creative Activity at School. Part 1. Styles of Teachers’ Creative Behaviours. [Cechy uczniów preferowane przez nauczycieli jako wymiar aktywności twórczej w szkole. Cz. I. Style Twórczego Zachowania badanych nauczycieli]. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.2 (74), 68-75.

Tokarz, A, Słabosz, A. (2001). Teachers’ Favourite Traits Of Students as a Dimension of Creative Activity at School. Part 2. An Ideal and Creative Student according to Teacher Preferences. [Cechy uczniów preferowane przez nauczycieli jako wymiar aktywności twórczej w szkole. Cz. II. Uczeń idealny i twórczy w preferencjach badanych nauczycieli]. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje.3 (75), 36-48.

Tokarz, A., Groborz, M. (2001) Poland. In: M.I. Stein (ed.) Creativity’s Global Correspondents - 2001. New York: Winslow Press, 131-146.

Tokarz, A. (2000). Motivation Patterns at School and Postulates of Education for Creativity. [Wzorce motywacyjne w szkole a postulaty edukacji dla twórczości]. Psychologia Rozwojowa, t.5, 3-4, 267-277.

Tokarz, A.(1999). Self-Determination and Activity Constructing: Two Contemporary Theories of Motivation. [Kierowanie sobą i konstruowanie działania: dwie współczesne teorie motywacji]. W: A. Gałdowa (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości (67-102). Wyd. 2. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tokarz, A. (1998). Creativity. [Twórczość]. W: W. Szewczuk (red.) Encyklopedia psychologii. (907-910) Warszawa: Fundacja Innowacja.

Tokarz, A. (1998). Hubristic and Cognitive Motivation as Dominants of the Motivation System to Scientific Work .[Motywacja hubrystyczna i poznawcza jako dominanty systemu motywacji do pracy naukowej]. Przegląd Psychologiczny, tom 41, 1/2, 121-134.

Tokarz, A. (1997). Study subject and the limits of hermeneutic analysis in psychology, based on the example of motivation issue.  [Przedmiot poznania a granice analizy hermeneutycznej w psychologii na przykładzie problematyki motywacji]. W: A. Gałdowa (red.). Hermeneutyka a psychologia. (121-126) Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tokarz, A., Beauvale, A. (1996). Emotions and Motivations in Creative Activity of Scientists. Notes on the Model of Autonomous Cognitive Motivation. [Emocje i motywacje w twórczym działaniu naukowców. Uwagi do modelu autonomicznej motywacji poznawczej]. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Psychologiczne. Z.13, 87-101.

Tokarz, A.(1996). Preliminary Revision of the Model of Autonomous Cognitive Motivation. [Wstępna korekta modelu autonomicznej motywacji poznawczej]. Studia z Psychologii. A. Grochowska, A. Jakubik, I.M. Marcysiak, S. Siek, A. Strzałecki, J. Terelak (red.). Tom VII, 205-228.

Tokarz, A. (1996). Motivattional Mechanisms in Development of Creative Abilities [Mechanizmy motywacyjne w rozwoju zdolności twórczych]. W: W. Limont (red.). Twórczość: Zdolności. Środowisko. Edukacja Acta Universitatis Nicolai Copernici. Toruń.

Beauvale, A, Tokarz, A., (1996). Temperament and the Motivation System of Scientific Researchers. High Ability Studies, vol. l7, no 2, 119-126.

Tokarz, A. (1995). Self-Determination and Activity Constructing: Two Contemporary Theories of Motivation . [Kierowanie sobą i konstruowanie działania: dwie współczesne teorie motywacji]. W: A. Gałdowa (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Część II. (75-105) Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tokarz, A.(1995).  Stimulants and inhibitors of research work among junior and senior researchers. [Czynniki stymulujące i hamujące aktywność badawczą młodszych i starszych pracowników naukowych]. W: L. Niebrzydowski (red.) Stymulatory aktywności twórczej.(63-74) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Tokarz, A.(1993). Autonomy of the motivational system as a basis of creativity. In: T. Marek (ed.), Psychological Mechanisms of Human Creativity: The Temptation for Reassessment. (133-144). Delft: Eburon.

Tokarz, A. (1993). From the genesis of an object to the genesis of an  idea. In: J. Kaiser (ed.) The roots of creativity. Theoretical considerations based on Stefan Szuman`s “The genesis of an object” (87-106) Delft: Eburon.

Tokarz, A. (1993). Early exploration as a determinant of creativity. Commentary on Szuman’s “Subject Genesis.” [Wczesna eksploracja jako przesłanka twórczości. Komentarz do “Genezy przedmiotu” Szumana]. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Psychologiczne, 8, 55-72.

Tokarz, A. (1993). Stimulators and inhibitors of the scientific activity in junior and senior research workers. European Journal of High Ability, (4), 1, 31-38.

Tokarz, A. (1993). Issues of the Self-Concept in Selected Concepts of Motivation.  [Problematyka podmiotu w wybranych koncepcjach motywacji]. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Psychologiczne, 11,19-29.

Tokarz, A., Beauvale, A. (1993). Life Quality of A Young Scientist. [Jakość życia młodego naukowca]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LV, 2, 157-166.

Tokarz, A., Kuleta, M. (1992). Difficult Situations and Creativity in Light of Autobiographical Data. Part 1. Theoretical Context of the Problem and the Personality Context in Autobiographical Data Analysis.  [Sytuacje trudne a twórczość w świetle danych autobiograficznych. Cz. I. Teoretyczny kontekst problemu i osobowościowy kontekst analizy danych autobiograficznych]. Psychologia Wychowawcza, 3, 98-109.

Tokarz, A., Kuleta, M. (1992). Difficult Situations and Creativity in Light of Autobiographical Data. Part 2. Issues Related Directly and Indirectly to Author’s. Writing. [Sytuacje trudne a twórczość w świetle danych autobiograficznych. Cz. II. Problemy związane bezpośrednio i pośrednio z pracą pisarską]. Psychologia Wychowawcza, 4, 227-237.

Tokarz, A. (1992). Diversity and Freedom of Choice as Fundamental Situational Conditions of Cultivating Abilities. [Różnorodność i swoboda wyboru jako podstawowe warunki sytuacyjne kultywowania zdolności]. W: Z. Tomaszewska-Kempka (red.) Promocja młodzieży utalentowanej - uczniów i studentów. (69-91) Warszawa: PWN.

Tokarz, A. (1991). Sense of Humour and Creative Activity of Human. [Poczucie humoru a aktywność twórcza człowieka]. Psychologia Wychowawcza, 4, 299-311.

Tokarz, A. (1991). Stimulants and Inhibitors of Research Work. Part 1. Junior and senior Scientists. [Stymulatory i inhibitory pracy badawczej. Cz. I. Samodzielni i niesamodzielni pracownicy nauki]. Zagadnienia Naukoznawstwa, (106), 2, 179-191.

Tokarz, A. (1991). Stimulants and Inhibitors of Research Work. Part 2. Comparison of a Group of Professors, Associate Professors and Assistants. [Stymulatory i inhibitory pracy badawczej. Cz. II. Porównanie grupy profesorów, docentów i asystentów]. Zagadnienia Naukoznawstwa, (107-108), 3-4, 355-366.

Tokarz, A. (1991). Are difficult situations encouraging for creativity? ?  Czy sytuacje trudne sprzyjają twórczości? Prace Komisji Naukowych. PAN. Oddział W Katowicach. Zeszyt 16, 35-36.

Tokarz, A. (1991). Emotions and theirs stimulants in creative process. [Emocje i ich stymulatory w przebiegu procesu twórczego]. W: A., Tokarz (red.), Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej. (96-106) Poznań: SAWW.

Kocowski, T., Tokarz, A. (1991). Pro-Creative and Anti-Creative Mechanisms of Motivation of Creative Activity. [Prokreatywne i antykreatywne mechanizmy motywacji aktywności twórczej]. W: A. Tokarz (red.) Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej. (79-94). Poznań: SAWW.

Tokarz, A. (1990). Motivational Contexts of Creative Activity [Konteksty motywacyjne aktywności twórczej]. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Psychologiczne. 7, 7-17.

Tokarz, A. (1989). Analysis of Joseph Nuttin’s Concept of Motivation. [Analiza koncepcji motywacji Josepha Nuttina]. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Psychologiczne, 6, 35-50.

Tokarz, A. (1989). On Arousing Curiosity. Part 1. The Phenomenon Characteristics. [O wzbudzaniu ciekawości]. Cz. I. Charakterystyka zjawiska. Przegląd Psychologiczny,3.

Tokarz, A. (1989). On Arousing  Curiosity. Part 2. Stimulants of Curiosity and Epistemic Motivation. [O wzbudzaniu ciekawości. Cz. II. Stymulatory ciekawości i motywacji poznawczej]. Przegląd Psychologiczny, 4, 899-918.

Tokarz, A., Kocowski, T. (1989). Functions of emotional communication in social life. [Funkcje komunikacji emocjonalnej w życiu społecznym człowieka]. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Psychologiczne, 5, 19-35.

Tokarz, A. (1988). Intrinsic and instrumental motivation as bases of cognitive activity. Polish Psychological Bulletin, 1, 91-99.

Tokarz, A. (1984). Influence of Curiosity, Competition and Motivation of Duty on Creating Ideas. [Wpływ zaciekawienia, rywalizacji oraz motywacji obowiązku na wytwarzanie pomysłów]. Prace Naukoznawcze i Prognostyczne, (44), 3, 25-37.

Tokarz, A. (1982). Instrumental and Autonomic Motivation of Cognitive Activity and Creativity. [Instrumentalna i autonomiczna motywacja aktywności poznawczej a twórczość]. Prace Naukoznawcze i Prognostyczne, (36-37), 3-4, 113-131.

Tokarz, A. (1979). Ability- selected issues from Russian psychological literature. [Wybrane zagadnienia problematyki zdolności w radzieckim czasopiśmiennictwie psychologicznym]. Roczniki Pedagogiczne, tom XXIV, 143-154.

Mikułowski Pomorski, J., Nęcki, Z., Tokarz, A. (1979). Some psychological and sociological issues related to (life in) a small town. [Niektóre psychologiczne i socjologiczne problemy małego miasta\. Cz. I. Zeszyty Historyczno-Polityczne SD, (20), 1, 29-38.

Mikułowski Pomorski, J., Nęcki, Z., Tokarz, A. (1979). Some psychological and sociological issues related to (life in) a small town .[Niektóre psychologiczne i socjologiczne problemy małego miasta]. Cz. II. Zeszyty Historyczno-Polityczne SD, (21), 2, 64-73.


GRANTS

MNiSW: Grant: Selected motivational  determinants of workholism.(2009-2010).  Grant of supervision of Ministry of Science and Higher Education „Selected motivational and personality determinants of different kinds of workaholism” (37 contest). Supervisor: Professor Aleksandra Tokarz, contractor: Diana Malinowska, MA. 2009-2010. Grant promotorski MNiSW: “Wybrane motywacyjne i osobowościowe uwarunkowania różnych postaci pracoholizmu” (37 konkurs). Kierownik: dr hab. Aleksandra Tokarz, główny wykonawca: mgr Diana Malinowska. 2009-2010.

Grant z City University of Hong Kong, Department of Applied Social Studies, no 9030980 - 640 - Implicit Theories of creativity, Cross-culture comparison, 2003- 2004.

KBN 1 H01F 018 08 Grant - Motivating pro-creative and anti-creative factors in research work, 1995.Grant KBN 1 H01F 018 08 - Motywacyjne czynniki prokreatywne i antykreatywne w pracy badawczej, 1995.

Human creative activity (RPBP.III.29) - research program directed by Associate Professor T. Kocowski, research team manager, 1986-88. Aktywność twórcza człowieka (RPBP.III.29) - program badawczy kierowany przez doc. dr hab. T. Kocowskiego, kierownik grupy badawczej, 1986-88.

Human creative activity (RPBP.III.29) - research program directed by T. Marek. Research team manager, organizational work, reporting. Aktywność twórcza człowieka (RPBP.III.29) - program badawczy kierowany przez T. Marka, kierownik grupy badawczej, prace organizacyjne, sprawozdawczość. 1986-88.

Mass-media influence on receivers’ attitudes - crucial problem directed by Z. Nęcki, conducting research, data analysis, reports. Oddziaływanie środków masowego przekazu na postawy odbiorców - problem węzłowy kierowany przez prof. dr hab. Z. Nęckiego, prowadzenie badań, analiza danych i literatury przedmiotu, 1976-78.

Abilities: origins, development and structure - crucial problem,  directed by W. Szewczuk. Conducting research, meta-analysis, 1976-78. Zdolności: geneza, rozwój i struktura - problem węzłowy kierowany przez prof. dr hab. W. Szewczuka, prowadzenie badań, analiza literatury przedmiotu, 1976-78.

Łańcut: social space formation project - sponsored by Ministry of Culture, directed by S. Papp, conducting research, research analysis, project design, 1976-77. Projekt zmiany społecznej “Na przykład Łańcut”,  finansowany przez Ministerstwo Kultury, kierowany przez S. Pappa, prowadzenie badań, ich analiza, sporządzenie projektu, 1976-77.

Ph.D.

Dr Julia Kaleńska - Rodzaj. (2010).  Motivational determinants of performance success in music. [Motywacyjne uwarunkowania sukcesu wykonawczego w muzyce]. 2010.
Dr Diana Malinowska. (2010).  Selected motivational and personality determinants of various forms of workaholism. [Wybrane motywacyjne i osobowościowe uwarunkowania różnych postaci pracoholizmu].


ORGANISED CONFERENCES

I Forum Dyskusyjne Wydziału Psychologii WSB-NLU. PSYCHOLOGY AND AROUND: Great Theories of Personality: the end or the beginning?  PSYCHOLOGIA I POGRANICZA: Wielkie teorie osobowości - koniec czy początek? 22-24 lutego 2008, Nowy Sącz.

Komitet Naukowy konferencji: Applied sport psychology. Praktyczna psychologia sportu. AWF, Kraków 15-16 May 2008.  Akademia Wychowania Fizycznego im B. Czecha w Krakowie.

Opieka merytoryczna: konferencja:Familiarize stage-fright. Organizer: Julia Kaleńska, Jean-Pierre Menuge. 26 November 2009. Music School II Grade in Krakow. Szkoła Muzyczna II stopnia w Krakowie. [Oswoić tremę organizator: Julia  Kaleńska, Jean-Pierre Menuge. 26 listopada 2009. Szkoła Muzyczna II stopnia w Krakowie].

Współorganizator konferencji ARS ET VOX. Psychological aspects of public performance. [Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego]. Akademia Muzyczna w Krakowie, Instytut Psychologii UJ, 26.II. 2010.

Komitet Naukowy konferencji: Psychological aspects of sport and health training optimization. 14-15 May 2010.
Psychologiczne aspekty optymalizacji treningu sportowego i zdrowotnego.14-15 maja 2010. Akademia Wychowania Fizycznego im B. Czecha w Krakowie.

Współorganizator konferencji ARS ET VOX II. Psychological aspects of public performance. Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego. Akademia Muzyczna w Krakowie, Instytut Psychologii UJ, 11-12.III. 2011.

Komitet organizacyjny XXVII Congress of Polish Psychological Society.  Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wrzesień 2011.Katowice


EDITORIAL BOARDS

Od 2010 - Member of Editorial Board of Economical psychology / Psychology of Economy. członek Rady Programowej czasopisma “Psychologia Ekonomiczna”

Reviewer: Psychological Studies, Psychological Review, Social Psychology, Developmental Psychology, Psychology-Etiology-Genetics, Psychological Annuals KUL, Nowy Sacz Academic Review, Psychology of Life Quality. 
[Recenzent: Studia Psychologiczne, Przegląd Psychologiczny, Psychologia Społeczna, Psychologia Rozwojowa, Psychologia- Etologia-Genetyka, Roczniki Psychologiczne KUL, Nowy Sacz Academic Review, Psychologia Jakości Życia].


ASSOCIATIONS

Polish Psychological Association. Od 1974 - Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
European Council for High Ability - 1994-2009.
Academic Society of Economical Psychology [Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej]  - 2011 -
Polish Society of Sport Psychology [Grupa założycielska, Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologii Sportu], 2009 -


AWARDS

Gold Cross of Merit, 2012.

Jagiellonian University Rector Individual Prize III for Organizational Achievements, October 14, 1998. [Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UJ za osiągnięcia organizacyjne, 14 października 2010].

Jagiellonian University Rector Team Prize for Scientific and Didactic Achievements, October 14, 1998.[ Nagroda Zespołowa JM Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej, 14 października 1998].

Part of the Ministry of Education Special Prize for the paper “Self-Control and Activity Constructing: Two Contemporary Theories of Motivation”, published in: A. Gałdowa (red.) The selected issues of psychology of personality. Part 2. 1995 Cracow: Jagiellonian University Publishing House. [Część Nagrody Specjalnej Ministra Edukacji Narodowej za tekst “Kierowanie sobą i konstruowanie działania: dwie współczesne teorie motywacji”, zamieszczony w : A. Gałdowa (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Cz. II. 1995 Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego].

Jagiellonian University Rector Prize for work within Human creative activity scientific research program, 1989. [Nagroda JM Rektora UJ, za prace w ramach programu badawczego Aktywność twórcza człowieka, 1989].

Ministry of Education Individual Prize of the 3rd degree, 1986. [Nagroda indywidualna III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1986].

Jagiellonian University Rector Prize for Outstanding Scientific Achievements, 1985. [Nagroda JM Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce, 1985].

pegaz